IMAGE

พี่อ้อย พี่ฉอด On Zoom

วันเวลา :
2 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563
สถานที่ :
10 สถาบันการศึกษา

พร้อม Zoom ปัญหารักฉบับวัยใส 

Video Conference ปรึกษาปัญหาหัวใจ 

ปรับเปลี่ยนมุมมองความรัก พัฒนาความสัมพันธ์ เพื่อให้น้อง ๆ ก้าวต่อไปได้ในช่วง Covid-19 กับน้อง ๆ 10 สถาบันการศึกษา 

  • 2 สิงหาคม 63 มหาวิทยาลัยศิลปากร , มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
  • 5 สิงหาคม 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • 26 สิงหาคม 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
  • 27 สิงหาคม 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • 3 กันยายน 63 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

IMAGE ครอบครัวแฟนไม่ยอมรับที่ลูกมีแฟนเป็น LGBT จะแก้อย่างไรดี
IMAGE ถ้าอยากได้คนดีแต่เราดีไม่พอ เราก็ไม่ควรค่ากับหัวใจดีๆ
IMAGE บางคนพูดถึงความไม่ดีของคนอื่น เพื่อความสบายใจของตัวเอง
IMAGE วิชาการใช้ชีวิตให้อยู่รอดและปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน
IMAGE ไม่หมดอายุขัยก็หมดอายุรัก