นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบด้วย บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และ 9 บริษัทย่อย ได้แก่ 1) บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด 2) บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จำกัด 3) บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด 4) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด 5) บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด 6) บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด 7) บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) 8) บริษัท เอ - ไทม์ มีเดีย จำกัด และ 9) บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น รวมทั้งเพจทางการทางบัญชีโซเชียลมีเดียของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยบนเดสก์ท็อป อุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยขอแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับความคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจึงได้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยระบุถึงหลักเกณฑ์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการกำกับดูแล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น รวมทั้งเพจทางการทางบัญชีโซเชียลมีเดียของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม

กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอาจดำเนินการตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเป็นครั้งคราว และหากกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระสำคัญใด ๆ ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ท่านสามารถเข้าไปศึกษาและให้ความยินยอมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ใหม่

1. ความหมายและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

2. ฐานที่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะมีการขอความยินยอมจากท่าน ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือวิธีอื่นใด พร้อมทั้งแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบ ยกเว้นกรณีที่กฎหมายให้อำนาจกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ซึ่งมีกรณีดังต่อไปนี้ กรณีที่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ (บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่ากลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว หากกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้ หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมแล้ว ดังต่อไปนี้

4. บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลหรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรการปกป้องข้อมูลอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ซึ่งในกรณีนี้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยต่อผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่นที่มีมาตราฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นกรณีที่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยสามารถส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปยังต่างประเทศได้ ตามกรณีดังต่อไปนี้

6. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจึงได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล จากการเข้าถึง การใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไข การทำลายหรือทำให้สูญหาย โดยมีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไข การทำลายหรือทำให้สูญหายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

7. ระยะเวลาที่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

8. สิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

9. นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกับคุกกี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

10. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มอื่น

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย การให้บริการ หรือการใช้งานออนไลน์บนแพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเท่านั้น โดยแพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอาจมีลิ้งเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก หากท่านได้กดลิ้งไปยังแพลตฟอร์มอื่น ท่านจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มนั้น ๆ เพิ่มเติมแยกต่างหากจากของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ทางกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะไม่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกนี้

11. ช่องทางการติดต่อ - สอบถาม หรือ ใช้สิทธิตามกฎหมาย

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ-สอบถามได้ที่